ارتباط با خدا

رزق،فراتر از نان و آب.
رزق به معنای بخشش مستمری است که در اوقات معین می رسد و گاه به نصیب و بهره نیز گفته می شود.بعضی نیز گفته اند که رزق به معنای انعام و بخشش مخصوصی است که مطابق مقتضای حال طرف ...
بیشتر بخوانید
خداوند خواسته،پس چرا ما نخواهیم
خدای مهربان،خالق بزرگ،آفریننده ی جهان و جهانیان.گستراننده ی نعمت ها و خوبی ها در جهان. خداوند،خوبی های خود را بی دریغ ارزانی کرده است،تنها کافیست که بخواهیم. تنها کافیست که انسان بخواهد و در مسیر خواستن گام بردارد و ...
بیشتر بخوانید
لزوم رابطه ی قدرتمند با خداوند
یا رب مکن از لطف پریشان ما را هر چند که هست جرم وعصیان ما را ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم محتاج به غیر خود مگردان ما را
بیشتر بخوانید