موفقیت جامعه

محیط زیست خانه ی دوم ما نیست بلکه خانه ی اول است.
چرا این عبارت غلط را که می گوید محیط زیست خانه ی دوم ما است تکرار می کنیم محیط زیست خانه ی دوم ما نیست بلکه خانه ی اول و خانه ی اصلی ما است نه تنها ما بلکه ...
بیشتر بخوانید
خبر مرگتان را بازنویسی کنید
تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار شده اید،یک فنجان قهوه تان را نوشیده اید و روزنامه را باز کرده اید تا خبر فوت خودتان را ببینید.این دقیقا همان چیزی است  که در مورد آلفرد نوبل،شیمی دان سوئدی در ...
بیشتر بخوانید