روانشناسی یادگیری و آموزش

هوش هیجانی در مدیریت
بسیاری از دانشجویان MBA هیچ وقت،برای فروش دوره نمی بینند و نحوه ارائه دادن یا فن بیان به آنها داده نمی شود.با این حال،آنها در زمینه حسابداری صنعتی،شناخت کارایی های تولید و استفاده از روش های مختلف قیمت گذاری ...
بیشتر بخوانید