آموزش فروش

احترام و صداقت راز های بزرگ فروش
فروش یک رابطه ی دو طرفه است و چه خوب است که این تعامل به صورت برد برد باشد. یک فروشنده را در نظر بگیرید که تنها فکرش سود شخصی است. آیا تعاملات این فروشنده با مشتریان حالت برد ...
بیشتر بخوانید