آموزش مذاکره حرفه ای

اصول مذاکره به زبان ساده
یک قرار کاری را پیش رو دارید.چه مدت زمانی را قبل از رسیدن به قرار به فکر کردن و برنامه ریزی مطالبی  که در جلسه ی کاریتان بیان می شود،می پردازید؟ ما اصولی را مطرح می کنیم که ضمن ...
بیشتر بخوانید