مهارت افزایی

دوازده اصل مهم برای رسیدن به اوج عملکرد
۱-هر چه دانشی که به دنیای کار و زندگی و خانواده وارد می کنید بیشتر باشد،به همان میزان،عزت نفس شما هم بیشتر و عمیق تر می شود.
بیشتر بخوانید