Albert Einstein

افراد موفق تسلیم نشدند
با مطالعه ی شرح حال بزرگان و افراد مشهور در بسیاری از موارد همانگونه که آنان در مقابله با پیچ و خم های زندگی شان عمل کردند می توانیم بیاموزیم در برابر حوادث زندگی چگونه بازتابی از خود نشان ...
بیشتر بخوانید